Obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení 

 

1.1. Společnost Obrazy partner, s.r.o., se sídlem Korunní 972/75, Praha 3 – Vinohrady, PSČ: 130 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 353727 (dále jako „Provozovatel“), je společností, která provozuje veřejně přístupné webové stránky, přístupné na doméně www.obrazypartner.cz (dále jen „Portál“). Provozovatel prostřednictvím Portálu umožňuje třetím osobám nabízet k nákupu a k prodeji zboží umělecké hodnoty a dále poskytuje s tím související služby (dále jen „Služby“). 

1.2. Tyto všeobecné obchodní podmínky určují práva a povinnosti Provozovatele, jako osoby, která nabízením Služeb prostřednictvím Portálu provozuje on-line tržiště s uměleckými předměty, a práva a povinnosti uživatelů Portálu, kteří navštíví webové stránky Portálu a provedou svou registraci (dále jen „Uživatelé“). Tyto všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o užívání Portálu, k jejímuž uzavření mezi Uživatelem a Provozovatelem dochází registrací na Portálu (dále jako „Smlouva o užívání Portálu“). Užíváním Portálu Uživatel potvrzuje, že se předem seznámil se zněním těchto všeobecných obchodních podmínek (Všeobecné obchodní podmínky dále označovány jako „Obchodní podmínky“).

1.3. Provozovatel je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně v přiměřeném rozsahu měnit. Uživatelé se s aktuální verzí Obchodních podmínek mohou seznámit na internetových stránkách Portálu na adrese www.obrazypartner.cza současně budou na novou verzi Obchodních podmínek vždy upozorněni buď e-mailem nebo upozorněním při přihlášení do Portálu.

1.4. V případě, že Provozovatel ve smyslu článku 1.3 těchto Obchodních podmínek přistoupí k jednostranné změně Obchodních podmínek, jsou Uživatelé oprávněni Obchodní podmínky písemně, prostřednictvím formuláře dostupného na internetových stránkách Portálu na adrese www.obrazypartner.cz v sekci [___], vypovědět, a to s účinností čtrnácti (14) dní ode dne následujícího po dni doručení výpovědi Provozovateli. Nevypoví-li Uživatel Obchodní podmínky do 14 dní ode dne, kdy se s nimi seznámil, či seznámit mohl, má se za to, že na nové Obchodní podmínky přistoupil.


2. Právní vztahy mezi Uživateli a Provozovatelem

2.1. Portál umožňuje Uživatelům, kteří projeví zájem o koupi uměleckých předmětů (dále jako „Kupující“) realizovat koupi uměleckých předmětů (dále jen „Zboží“), od prodávajících, kteří na Portále nabízejí Zboží k prodeji (dále jako „Prodávající“) Za tímto účelem mezi sebou Kupující a Prodávající uzavírají kupní smlouvu (dále jako „Kupní smlouva“). Pro vyloučení veškerých pochybností se uvádí, že Prodávající, kteří provedou svou registraci na Portálu, nejsou považováni za Uživatele dle těchto Obchodních podmínek. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Provozovatelem jsou vždy upraveny samostatnou smlouvou.

2.2. Provozovatel s výjimkou případů výslovně uvedených v Obchodních podmínkách nezasahuje do smluvního vztahu mezi Kupujícím a Prodávajícím, přičemž jeho role je toliko:

2.2.1. zabezpečit výměnu informací nutnou k uzavření a splnění Kupní smlouvy, na základě které mohou Kupující a Prodávající realizovat koupi; a

2.2.2. umožnit Uživatelům přístup na Portál, a to za podmínek dle těchto Obchodních podmínek.

2.3. Služby a využití Portálu jsou ze strany Provozovatele ve vztahu k Uživatelům poskytnuty bezplatně. 

2.4. Provozovatel neprovádí kontrolu Zboží, neodpovídá ani neručí za splnění Kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím, ani neodpovídá za vadné plnění vzniklé z Kupních smluv uzavřených mezi Kupujícím a Prodávajícím.

2.5. Provozovatel je oprávněn kterémukoliv Uživateli pozastavit nebo zrušit registraci na Portálu, porušuje-li tento Uživatel Obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy, či dílčí ujednání mezi Uživatelem a Provozovatelem. Pozastavit nebo zrušit registraci tak Provozovatel může zejména, nikoli však výlučně, z následujících důvodů, případně i na základě důvodných podezření, že:

2.5.1. Uživatel uvede nepravdivé či hrubě zkreslené údaje o své osobě;

2.5.2. Uživatel porušuje zásady užívání portálu dle čl. 3 těchto Obchodních podmínek;

2.5.3. Uživatel jakožto Kupující uvede nepravdivě, že se na něj vztahuje/nevztahuje spotřebitelská regulace.

2.5.4. Uživatel zmaří, byť z nedbalosti, koupi Zboží dle Kupní smlouvy, a to bez spravedlivého důvodu;

2.5.5. Uživatel, jemuž byla registrace zrušena, založí nový uživatelský účet.

2.6. Uživatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o užívání Portálu uzavřené s Provozovatelem i bez udání důvodu s účinností čtrnácti (14) dnů ode dne doručení odstoupení od Smlouvy o užívání portálu. Doručením odstoupení se rozumí vyplnění elektronického pokynu ke zrušení registrace Uživatele v uživatelské části Portálu.

2.7. Zánikem registrace nezanikají práva a povinnosti Uživatelů a Provozovatele vzniklá před účinností zrušení registrace Uživatele. Zánikem registrace Uživatele nezaniká ani právo na náhradu újmy způsobené v souvislosti s činností Uživatele či Provozovatele.

2.8. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit zájemci registraci do Portálu, a to i bez udání důvodu. 


3. Zásady užívání Portálu

3.1. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem manipulovat s funkční mechanikou Portálu, zejména nesmí zasahovat do zdrojového či strojového kódu a vytvářet možnosti pro zneužití Portálu.

3.2. Uživatel je povinen uchovávat své uživatelské heslo k Portálu v tajnosti. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu hesla Uživatele.

3.3. Při registraci na Portálu je Uživatel povinen uvádět správné a pravdivé informace. Údaje uvedené při registraci je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

3.4. Obsah umístěný na internetových stránkách Portálu podléhá autorskoprávní ochraně a jeho rozmnožování bez výslovného souhlasu Provozovatele je nepřípustné.

3.5. V případě podezření z porušení právních předpisů je Provozovatel oprávněn pozastavit příslušné Nabídky nebo funkci celého uživatelského účtu Uživatele.

3.6. Uživatelé mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti týkající se užívání Portálu postupem dle článku 6. těchto Obchodních podmínek.

 

4. Zpracování osobních údajů Účastníků Provozovatelem

4.1. Provozovatel informuje Uživatele o zpracování jejich osobních údajů prostřednictvím „Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním on-line tržiště“ dostupné na internetových stránkách portálu na adrese www.obrazypartner.cz. Uživatelé tuto informaci berou na vědomí.

 

5. AML

5.1. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel (jako povinná osoba) a Uživatelé (jako klienti této povinné osoby) jsou v níže uvedeným zákonem stanovených případech povinni plnit povinnosti podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „AML zákon“), včetně povinností ke zjištění, zaznamenání, ověření a uchovávání identifikačních a jiných údajů fyzických a právnických osob. S ohledem na tyto povinnosti bude v AML zákonem stanovených případech Provozovatel provádět identifikaci osob Prodávajících a Kupujících, a to:

(I) fyzické osoby tak, že zjistí a zaznamená všechna jména a příjmení, rodné číslo (nebo nebylo-li přiděleno, datum narození), místo narození, pohlaví, adresu trvalého nebo jiného pobytu, státní občanství, druh, číslo a dobu platnosti průkazu totožnosti a dále stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal;

(II) fyzické osoby podnikající tak, že vedle údajů dle bodu (I) výše zjistí a zaznamená též její obchodní firmu, či odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo;

(III) právnické osoby tak, že zjistí a zaznamená obchodní firmu, či název včetně odlišujícího dodatku nebo dalšího označení, sídlo, identifikační číslo (nebo obdobné číslo přidělované v zahraničí) a současně zjistí a zaznamená údaje v rozsahu dle bodu (I) výše týkající se fyzické osoby, která jménem (v zastoupení) dané právnické osoby jedná ve vztahu k Provozovateli; v  případech, kdy je právnická osoba při jednání zastoupena další právnickou osobou, Provozovatel zjistí a zaznamená údaje ve výše uvedeném rozsahu ve vztahu k příslušné další právnické osobě.

5.2. Za účelem provedení identifikace a ověření údajů dle článku 5.1. těchto Obchodních podmínek a za podmínek AML zákona předloží příslušná fyzická osoba Provozovateli svůj průkaz totožnosti a ve vztahu k příslušné právnické osobě bude Provozovateli předložen její výpis z obchodního rejstříku, ne starší než 3 měsíce (resp. v případě zahraniční právnické osoby doklad o její existenci, ne starší než 3 měsíce), přičemž pro účely předběžné identifikace online je uvedené doklady možné předložit v elektronické kopii (skenu); tím není dotčena povinnost k následnému předložení originálu dokladu podle AML zákona.

5.3. V rámci identifikace je identifikovaná osoba povinna čestně prohlásit, zda je, nebo není politicky exponovanou osobou ve smyslu § 4 odst. 5 AML zákona, a dále zda je, nebo není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

 

6. Vyřizování stížností Provozovatelem

6.1. Uživatel je oprávněn se kdykoli obrátit na Provozovatele se svou stížností týkající se užívání Portálu. Provozovatel přijímá stížnosti zaslané formou emailu na adresu info@obrazypartner.cz. Uživatel je ve své stížnosti povinen uvést popis okolností a skutkového základu stížnosti, a to včetně časových souvislostí, jsou-li tyto pro danou záležitost relevantní.

6.2. Přijatou stížnost zpracuje k tomu pověřený pracovník Provozovatele. V případě, že o to Uživatel požádá, zašle mu příslušný pracovník potvrzení o přijetí žádosti.

6.3. Nelze-li stížnost Uživatele vyřídit ihned, vyřídí Provozovatel stížnost zpravidla do 15 dnů od jejího přijetí. Stížnost může být vyřízena zejména následujícími způsoby:

a) Provozovatel stížnosti Uživatele vyhoví;

b) Provozovatel stížnost Uživatele zamítne a uvede odpovídající důvody (např. rozpor požadavku nebo jednání Uživatele s Obchodními podmínkami nebo s právním předpisem);

c) Provozovatel si vyžádá od Uživatele doplňující informace, případně důkazy k prokázání tvrzení uváděných ve stížnosti.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto Obchodní podmínky se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a musí být vykládány v souladu s platnými právními předpisy.

7.2. K řešení případných sporů vyplývajících ze vztahů dle těchto Obchodních podmínek jsou příslušné obecné soudy České republiky.

7.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoli důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek.